Wijkindeling kerkdiensten gewijzigd m.i.v. zondag 24 oktober 2021

Geliefde gemeente,

Afgelopen zondagmorgen was het te druk in de kerk. En dit terwijl het herfstvakantie was. Daarbij is het aantal besmettingen in onze burgerlijke en kerkelijke gemeente fors opgelopen.

Gelet hierop is met ingang van D.V. aanstaande zondag de wijkindeling gewijzigd:

 • zondagmorgen 10 uur: wijken 1 tot en met 6.
 • zondagmiddag 14 uur: wijken 7 tot en met 15.
 • zondagavond 18 uur: wijken 1 tot en met 6.

Elke schema heeft zijn voor- en nadelen. Hoe graag we gewild hadden, we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Wilt u zich echt aan deze indeling houden? En als u hiervan moet afwijken dan altijd in overleg met onze kerkmeester, br. J. Silfhout.

De wijken 5 tot en met 8 gaan door de zij-ingang naar binnen. De wijken 3 en 10 door de hoofdingang 2 (naar galerij). De overige wijken via de hoofdingang. Het schema voor de komende weken vindt u op onze website en in de aanstaande kerkbode.

Mogen wij u nogmaals (en wellicht ten overvloede) wijzen op uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor de ander?

 • Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten heeft, dan komt u niet naar de kerk.
 • Was uw handen regelmatig en ontsmet uw handen bij binnenkomst in het kerkgebouw en als u weer thuis komt.
 • Volg de overige RIVM-maatregelen op.

Met hartelijke groet en heilbede, namens de kerkenraad,

A.A. van de Breevaart

Corona

Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 17 oktober 2021

Voor de kerkelijke activiteiten is het onderstaande protocol van toepassing.

MAATREGELEN
Catechisaties Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Verenigingen Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Kinderkoor Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Crèche in Willem de Zwijgerschool
Condoleance  Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken ja
Kerkelijke vergaderingen ja, mits beschikbare ruimte
  (meer dan 4 personen)
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

De afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters is minimaal 1,5 meter. Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in de kerkbode.

Pastorale bezoeken en ziekenbezoek

Deze bezoeken vinden plaats. Veelal wordt u dan door uw wijkouderling bezocht. Plaats en wijze wordt in onderling overleg afgestemd.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Er wordt bij voorkeur niets gedronken of gegeten. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

Diaconale bezoeken

Voor diaconale bezoeken gelden overeenkomstige regels.

Protocol kerkdiensten met ingang van 17 oktober 2021

Het protocol voor onze gemeente is met ingang van zondag 17 oktober 2021 van kracht. Maandelijks worden deze maatregelen door de kerkenraad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Uiteraard kunnen er door onverwachte omstandigheden plotselinge wijzigingen plaatsvinden.

MAATREGELEN
Aantal kerkgangers gefaseerd oplopend
Aantal ambtsdragers gefaseerd oplopend vanaf 5
  Voorganger (ds. of ouderling) 1
  Ouderlingen gefaseerd oplopend vanaf 2
  Diakenen gefaseerd oplopend vanaf 2
Aantal medewerkers 12
  Koster 1
  PLV Kosters 1
  Hulp Kosters 4
 “Welkom” door kerkenraadsleden 3
  Geluidstechnici 1
  Doventolk 1
  Organist 1
Bediening Sacramenten
  Heilig Avondmaal ja, eventueel meerdere diensten
  Heilige Doop ja, max. 3 dopelingen
Aantal gasten bij doopdienst per kind max. 5
Samenzang ja
Aantal gasten bij huwelijks- of rouwdienst gelijk aan eredienst
Kerktijden 10:00 (dominee)
14:00 (dominee)
18:00 (leesdienst)

Per dienst wordt een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkomroep. Onze dominee gaat voor in de diensten van 10:00 en 14:00 uur. Om 18:00 uur wordt er een preek (vrije stof) gelezen. ’s Morgens preekt de dominee vrije stof, ’s middags uit de catechismus.

De diensten worden ook met beeld uitgezonden via https://dienstmeekijken.nl/gergemhia.

Een aantal van onze gemeenteleden is werkzaam in de zogenaamde veiligheidsberoepen. Daarom kunnen zij soms de hun toegewezen dienst niet bezoeken. Als dit het geval is mag diegene die in deze sector werkzaam een andere dienst bijwonen. Helaas geldt dit niet voor het gehele gezin. Daarvoor is er plaats te weinig.

Welke afspraken zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Binnenkomst:

 • De hoofd-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Thorbeckestraat.
 • De zij-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster begeleid naar de u toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom zingen we.

Vertrek:

 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

 

Samen zingen

Net als in juli willen we weer een Samen Zingen activiteit houden. Deze zal plaatsvinden op 6 november, van 19.00-20.15 (let op, vervroegde aanvangstijd zodat de kinderen ook aanwezig kunnen zijn). Onder het voorbehoud van de geplande afbouw van maatregelen zijn we niet gebonden aan een maximum aantal personen, dus iedereen is van harte welkom. We zullen o.a. weer liederen zingen uit de liedbundel van de jeugdbond ‘Tot Zijn eer’. Als u deze in uw bezit hebt wilt u die dan meenemen? Net als uw psalmbijbel. Verzoeknummers (psalmen of liederen uit de bundel ‘Tot Zijn eer) kunnen worden doorgegeven aan Hilde Verweij. Ook als je als musicus een bijdrage wilt leveren, dan kan dat aan Hilde worden gemeld (jhg.verweij@gergemhia.nl).

Kunstwedstrijd: Hervormingsdag

Met het oog op Hervormingsdag wordt er een kunstwedstrijd georganiseerd. Alle leeftijden worden uitgenodigd om hun creativiteit de vrije loop te geven en om in het thema van Hervormingsdag een kunstwerk te maken. Deze kan tot 23 oktober worden ingeleverd bij Sharon Troost (Paulusweg 73; ja.troost@gergemhia.nl). Daarna zal de jury zich hierover buigen. We hopen de kunstwerken na de wedstrijd ook nog ergens te kunnen presenteren, maar daarover volgt nog nader bericht.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0