+19 vereniging ‘Petra’

Uitgaande van de grondslag van de kerk en vereniging zien wij de mens als schepsel van God. Als gevolg van de zondeval is zonde en dood realiteit in het leven van de mensheid geworden. Verlossing hiervan is uitsluitend mogelijk op grond van het offer van Jezus Christus. Door geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest, is rechtvaardiging mogelijk.

Uitgangspunt is in de eerste plaats de Bijbel als Gods Woord en in de tweede plaats de daaruit voortvloeiende belijdenissen zoals die zijn neergeschreven in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Tijdens de verenigingsavonden staat het Woord van God centraal. Elke vergadering wordt er een onderwerp behandeld vanuit de Bijbel. Dit kunnen godsdienstige onderwerpen zijn, maar ook ethische of maatschappelijke onderwerpen. De verenigingen kennen elk minimaal twee voorzitters. Zij leiden de verenigingen, lezen een gedeelte uit de Bijbel en gaan voor in gebed.

De inleidingen worden echter veelal door de leden zelf gemaakt en gepresenteerd. Regelmatig wordt de inleiding ook verzorgd door een gastspreker. Een gemiddelde inleiding duurt zo’n 20 minuten. Na de inleiding houden we pauze, waarna we op een interactieve wijze bezig zijn met het overdenken van het behandelde onderwerp.

Naast de vergaderingen houden we ook regelmatig activiteiten met de vereniging. Het doel van deze activiteiten is samenbinden. Graag voelen we ons één; dit gevoel wordt versterkt door de activiteiten. Wanneer we spreken over activiteiten, valt er te denken aan een sportieve activiteit, een strandwandeling, een nieuwjaarsreceptie, een borrelavond, en niet te vergeten het reisje als afsluiting van het verenigingsseizoen.

Wanneer jij je kunt vinden in de identiteit en grondslag van onze vereniging, is het mogelijk om lid te worden van onze vereniging. We vergaderen van september tot en met mei zondags om de twee weken. Een JV-avond start om 20.00 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur.