Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’

De vrouwenvereniging komt om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagavond.

We hebben altijd een opening met meditatie. Daarna zijn er verschillende invullingen van de avond . Soms zijn we creatief bezig bv. een bloemenworkshop, iemand van de leden houdt een bezinnend onderwerp, of we doen een quiz en rond de feestdagen herdenken we met elkaar de heilsfeiten. Deze laatste avonden mogen ook niet leden vrijblijvend bezoeken.

Ook nodigen we regelmatig een spreker uit, die vaak met woord en beeld de avond voor ons verzorgt. We denken dan aan bv. stichting ontmoeting, dovenzorg, of mensen uit de gemeente die iets over hun werk vertellen.

Op deze avonden is de hele gemeente, ook de mannen welkom.

De verenigingsavonden worden bezocht door ongeveer 40 zowel oudere als jongere dames, het ledental is 53. Het is altijd erg gezellig. De oudere leden krijgen verjaardag bezoek, de jongere dames die een baby krijgen kraambezoek.

Eenmaal per jaar organiseren we een verkoping voor zending en evangelisatie, waarop ook veel inbreng van de leden erg op prijs wordt gesteld. De leden van de vereniging helpen bij het verkopen van de spullen.

Het is ook de taak van de vrouwenvereniging de ouderenmiddagen van de kerk te verzorgen en de leden die tijd hebben worden dan ook gevraagd mee te doen, zoveel als we er nodig hebben.

Met verjaardagen wordt er getrakteerd door degene die jarig is geweest, zodat er bijna elke keer wel wat lekkers bij de koffie is. Wij stellen het op prijs als u een keer komt kijken. Ook als u niet in de gelegenheid bent elke avond bij te wonen bent u van harte welkom.

Eenmaal per jaar gaan we met elkaar een dagje of middagje uit. De activiteitencommissie organiseert het reisje en breng de vereniging daarvan op de hoogte. Soms gaan we in september, maar ook wel eens in juni op reis.