Protocol voor kerkelijke activiteiten na 1 september 2020

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol voor kerkelijke activiteiten na 1 september 2020

3 september 2020

Catechisaties

  • Tot de groep “18 jarigen” zijn de groepen “normaal” ingedeeld. De afstand tussen de jongeren en de catecheet is minimaal 1,5 meter.
  • Vanaf 18 jarigen is de indeling van de groepen met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. Hierdoor was het noodzakelijk om een extra avond (donderdag) in te roosteren.
  • De groepsindeling vindt u in de kerkbode van 20 augustus 2020.

Verenigingen

  • Het kinderkoor, de -12 jongens- en meisjesvereniging en de -16 jeugdverenigingen komen “normaal” samen. De afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden van deze verenigingen is minimaal 1,5 meter. Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.
  • De +16 Jeugdvereniging komt “normaal” samen met uitzondering van de leden die 18 jaar of ouder zijn. Zij houden net als de leidinggevenden van deze vereniging minimaal 1,5 meter afstand.
  • Op de +19 jeugdvereniging houdt iedereen minimaal 1,5 meter afstand.
  • De +23 Jeugdvereniging komt tot nader order niet samen.
  • De bijbelstudieverenigingen (donderdagmorgen en donderdagavond) komen alleen samen als de afstand van minimaal 1,5 meter in acht genomen kan worden. Er kunnen geen tussentijdse wisselingen van zaalruimte zijn. In de zalen, met uitzondering van de kerkzaal, is ruimte voor maximaal 20 personen.
  • Voor de vrouwenvereniging geldt hetzelfde als voor de bijbelstudieverenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de hiervoor genoemde verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in de kerkbode.

Huisbezoeken

Enerzijds willen we graag de gemeente (van jong tot oud) ontmoeten en spreken. Anderzijds volgen we de richtlijnen van het RIVM om het aantal contacten te minimaliseren. Daarom heeft de kerkenraad besloten het reguliere huisbezoek uit te stellen. De reeds gepubliceerde huisbezoeken in de kerkbode komen te vervallen.

Pastorale bezoeken

De pastorale bezoeken vinden, op uitdrukkelijk verzoek van een gemeentelid, plaats. Veelal wordt u dan door uw wijkouderling bezocht. Plaats en wijze wordt in onderling overleg afgestemd.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Er wordt bij voorkeur niets gedronken of gegeten. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

Diaconale bezoeken

Voor diaconale bezoeken gelden overeenkomstige regels als beschreven onder Pastorale bezoeken.

Uitzending voor doven en slechthorenden

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er elke zondag twee keer (om 9.30 uur en 15.30 uur) een uitzending gedaan vanuit onze kerk, met tolk gebarentaal. Afgelopen maanden is hier veelvuldig gebruik van gemaakt door doven/slechthorenden uit verschillende gemeenten. Mede op verzoek van deze doelgroep wordt deze voorziening gecontinueerd zolang de maatregelen en beperkingen gelden.

Bijzondere diensten

Bediening Heilige Doop

Een doopdienst is een normale kerkdienst, waarbij tevens het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend. Voor doopdiensten is er vaak grote belangstelling door familie en vrienden om deze te bezoeken. Dit begrijpen we en daar willen we ook medewerking aan verlenen. Toch wordt u er met nadruk op gewezen dat het sacrament niet een familieaangelegenheid is, maar in het midden van de gemeente moet worden bediend. Daarom blijft er per dienst maar ruimte voor enkele belangstellenden. Andere belangstellenden kunnen de dienst meekijken. Alle doopdiensten worden uitgezonden.

Om het aantal gasten zo groot mogelijk te maken, worden hooguit twee kinderen per keer gedoopt.

Het aantal beschikbare plaatsen voor gasten blijft maatwerk. Opgeven van uw gasten dient vooraf plaats te vinden bij de kerkmeester (kerkmeester@gergemhia.nl).

Tijdens de doopzitting krijgen de ouders ook uitleg in de kerk over de gang van zaken tijdens de doopdienst.

Bediening Heilig Avondmaal

De bediening van het Heilig Avondmaal kan vooralsnog geen doorgang vinden. Dit ook conform de richtlijnen van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeente.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0