Bezoekrooster van kerkdiensten (wijken) aangepast!

Maandagavond, 22 maart 2021, heeft de kerkenraad besloten het aantal bezoekers van onze kerkdiensten niet verder op te schalen. Dit in tegenstelling tot het gepubliceerde rooster in de kerkbode. Het aantal besmettingen is groot op onze basisschool, in onze burgerlijke en kerkelijke gemeente. Het nieuwe rooster waarin uw kunt zien wanneer u aan de beurt bent om een dienst te bezoeken vindt u hier.

Het behoeft geen betoog dat wij de genomen maatregelen zeer betreuren, maar wel passend vinden in deze ernstige situatie.

Van harte wensen wij u Gods zegen toe.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

A.A. van de Breevaart

Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 3 maart 2021

Voor de kerkelijke activiteiten is het onderstaande protocol van toepassing.

MAATREGELEN
Catechisaties  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor scholen
  Catechisatie 12 jaar – 17 jaar  1,5m tot leiding
  Catechisatie vanaf 18 jaar  1,5m afstand
  Belijdeniscatechisatie  1,5m afstand
Verenigingen  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor scholen
  Bijbelstudievereniging do-morgen  1,5m afstand
  Bijbelstudievereniging do-avond  digitaal, via kerkomroep
  Meisjesvereniging -12  1,5m afstand tot leiding
  Jongensvereniging -12  1,5m afstand tot leiding
  Jeugdvereniging -16  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +16  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +19  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +23  1,5m afstand
  Vrouwenvereniging  1,5m afstand
  Kinderkoor  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Creche nee
Condoleance  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken nee
Kerkelijke vergaderingen digitaal
  (meer dan 4 personen)
  Kerkenraadsvergadering zaal 2/3, kerkzaal
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

De afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters is minimaal 1,5 meter. Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in de kerkbode. Zolang de avondklok van kracht is en het catechisatieseizoen nog niet is afgelopen, is de ruimte voor onze verenigingen echter zeer beperkt.

Reguliere huisbezoeken

Enerzijds willen we graag de gemeente (van jong tot oud) ontmoeten en spreken. Anderzijds volgen we de richtlijnen van het RIVM om het aantal contacten te minimaliseren. Daarom heeft de kerkenraad vooralsnog besloten het reguliere huisbezoek uit te stellen.

Pastorale bezoeken en ziekenbezoek

De pastorale bezoeken vinden, op uitdrukkelijk verzoek van een gemeentelid, plaats. Veelal wordt u dan door uw wijkouderling bezocht. Plaats en wijze wordt in onderling overleg afgestemd.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Er wordt bij voorkeur niets gedronken of gegeten. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

Diaconale bezoeken

Voor diaconale bezoeken gelden overeenkomstige regels.

Protocol kerkdiensten met ingang van 3 maart 2021

Het protocol voor onze gemeente is met ingang van woensdag 3 maart 2021 van kracht. Maandelijks worden deze maatregelen door de kerkenraad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Uiteraard kunnen er door onverwachte omstandigheden plotselinge wijzigingen plaatsvinden.

MAATREGELEN
Aantal kerkgangers  max. 350
Aantal ambtsdragers 6
  Voorganger (ds. of ouderling) 1
  Ouderlingen 3
  Diakenen 2
Aantal medewerkers 12
  Koster 1
  PLV Kosters 1
  Hulp Kosters 4
  Intake en triage 3
  Geluidstechnici 1
  Doventolk 1
  Organist 1
Bediening Sacramenten
  Heilig Avondmaal nee, tenzij …
  Heilige Doop ja, max. 3 dopelingen
Aantal gasten bij doopdienst per kind max. 5
Samenzang ja, ingetogen
Aantal gasten bij huwelijks- of rouwdienst gelijk aan eredienst
Kerktijden 09:30 (dominee)
12:30 (dominee)
15:30 (dominee)
18:30 (leesdienst)

Per dienst wordt een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkomroep. Onze dominee gaat voor in de diensten van 9:30, 12:30 en 15:30 uur. De 9:30 en 15:30 diensten worden ook met beeld uitgezonden via https://dienstmeekijken.nl/gergemhia/. Dit geldt ook voor de doopdiensten. Tijdens de avonddienst van 18:30 (en andere diensten waarin onze dominee niet voor kan gaan) wordt er een preek gelezen. In de twee ochtenddiensten wordt dezelfde stof bepreekt. Als ‘s middags uit de catechismus wordt gepreekt, zal deze zondag ook in de leesdienst worden gelezen.

Een aantal van onze gemeenteleden is werkzaam in de zogenaamde veiligheidsberoepen. Daarom kunnen zij soms de hun toegewezen dienst niet bezoeken. Als dit het geval is mag diegene die in deze sector werkzaam is de dienst van 18.30 uur bijwonen. Helaas geldt dit niet voor het gehele gezin. Daarvoor is er plaats te weinig.

Welke afspraken zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Binnenkomst:

 • De hoofd-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Thorbeckestraat.
 • De zij-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • U gebruikt een mondkapje tijdens alle verplaatsingen in het kerkgebouw.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen om u te melden.
 • Wij verwachten van u dat u als gezin gelijktijdig aankomt bij het kerkgebouw. Als u moet wachten dan gebeurt dit (in alle weersomstandigheden) buiten.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster vanaf de kerkdeur begeleid naar de u toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan. Als gezin dient u zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom zingen we “zachtjes en ingetogen”. Het aantal coupletten wordt beperkt.

Vertrek:

 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

 

Catechisatie in de kerkzaal

Een nieuwsbericht voor de catechisanten. Vanaf D.V. 3 maart zijn jullie weer welkom voor de catechisaties in de kerkzaal. Lees meer in de mail van je catecheet of bij Catechisatie.

Mededelingen en meditatief – 8 maart 2021 om 20.00 uur

D.V. maandagavond 8 maart doet de kerkenraad opnieuw mededelingen. De uitzending begint om 20.00 uur. Tevens wordt er een meditatie gehouden over één van de psalmen. Wij nodigen alle gemeenteleden uit deze uitzending te volgen via de bekende digitale kanalen.

Namens de kerkenraad, met hartelijke groet,

A.A. van de Breevaart

Psalmen op de dinsdagavond

Zoals bekend is ons land op dit moment in een lockdown in verband met de corona-pandemie. De maatregelen die daarbij horen zorgen ervoor dat mensen veelal meer aan huis gebonden zijn dan normaal. Dat brengt een stuk vereenzaming met zich mee, met name bij ouderen en alleenstaanden. Maar ook op gezinnen met kinderen komt heel veel af in deze tijd van thuis onderwijs volgen etc.

Daarom willen wij met ingang van dinsdag 9 februari iedere week een half uur orgelspel gaan verzorgen onder de noemer ‘Psalmen op de dinsdagavond’. Van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur zullen wij psalmen en korte bewerkingen spelen en dat zal via de Kerkomroep en dienstmeekijken.nl worden uitgezonden. Onder andere zullen psalmen worden gespeeld die op het rooster staan van onze scholen in Ambacht.

U kunt dan thuis luisteren en eventueel meezingen. Maar u kunt meer! Via verzoeken@gergemhia.nl kunt u een verzoek indienen als u een bepaalde psalm graag zou willen horen. Dus, heeft u een verzoek? Schroom niet, we horen het graag!

Met hartelijke groet,

de organisten van de Petrakerk

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0