Kerkdiensten – afschalen van maatregelen

Geliefde gemeente,

Afgelopen twee zondagen en op biddag mochten we weer samen als gemeente naar de kerk. We hopen en bidden dat we als gehele gemeente (voor zover dat mogelijk is)  weer blijvend mogen samenkomen in de kerk.

Vanaf zondag 20 maart schaffen we weer een aantal maatregelen af. Concreet betekent dit het volgende:

 • Een kerkenraadslid heet u welkom.
 • Alle kerkbezoekers mogen zelf (zonder placering door de kosters) plaatsnemen in de kerkzaal. Wel verzoeken wij u zoveel mogelijk aan te schuiven en niet op de hoek van de bank te gaan zitten als de bank nog leeg is. Daarmee voorkomen we onnodige passeerbewegingen.
 • De zaal (onder de galerij) blijft beschikbaar voor hen die 1,5 meter afstand willen houden. Dit is slechts een beperkt aantal plaatsen. Als u hier gebruik van wilt maken dan is het noodzakelijk contact op te nemen met de kerkmeester (br. Silfhout). Dit geldt voor een beperkte tijd. In ieder geval tot eind maart 2022. U kunt hier alleen plaatsnemen op aanwijzing van de koster.
 • De plaatsen op de galerijen zijn gereserveerd zoals ook voor de corona maatregelen het geval was. 10 minuten voor aanvang van de dienst worden deze plaatsen vrijgegeven op aanwijzen van de kosters.
 • De kapstokken kunnen weer gebruikt worden.
 • Uw collectebijdrage kan zowel aan het begin (via de bekende collectebakken) als aan het einde van de kerkdienst worden gegeven. Tijdens het uitgaan van de kerk, staan de diakenen bij de collecte-inzameling bij de uitgang. Uiteraard is het digitaal overmaken van uw bijdrage ook nog mogelijk.
 • Na de zegenbede blijft u (zoals gebruikelijk was) weer staan en verlaat u het kerkgebouw tijdens het uitleidend orgelspel.
 • De livestream blijft vooralsnog operationeel. Dit om mensen die nog niet naar de kerk kunnen komen de dienst zichtbaar mee te laten maken.

Tenslotte: Blijf voorzichtig en houdt u aan de corona basisregels en blijf vooral thuis bij klachten.

Met hartelijke groet, mede namens kerkmeester Silfhout,

A.A. van de Breevaart

Protocol voor kerkelijke activiteiten

Protocol voor kerkelijke activiteiten

In de tabel op de volgende pagina vindt u de maatregelen die we treffen voor kerkelijke activiteiten.

Voor catechisaties, verenigingen en crèche gelden aanvullende regels:

 1. Zolang er een avondklok is ingesteld worden er na “sluitingstijd” geen catechisaties, verenigingen en vergaderingen gehouden. De kerkenraad blijft wel zoeken naar oplossingen hiervoor.
 2. Voor het al dan niet doorgaan en de bijbehorende maatregelen voor de catechisaties, verenigingen en crèche gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid zoals weergeven in de tabel op de volgende pagina.
 3. In tegenstelling tot bovenstaande gaat de belijdeniscatechisatie (zo lang als mogelijk) wel door. Mogelijk worden hier andere groepen aan toegevoegd.

In onze kerkbode en op onze website wordt bijgehouden wat deze richtlijnen concreet betekenen voor onze activiteiten. Hierbij valt te denken aan: de afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters.

Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in onze kerkbode en op de onze website.

Reguliere huisbezoeken

De kerkenraad is hierin terughoudend, hoewel zij de noodzaak van het doen van huisbezoeken onderschrijft. Maandelijks bespreekt de kerkenraad of en hoe deze bezoeken doorgang kunnen vinden. Hierover wordt u in de kerkbode geïnformeerd. Uiteraard blijven we voldoende afstand houden en schudden we geen handen.

Pastorale bezoeken, ziekenbezoek en diaconale bezoeken

Voor pastorale bezoeken kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn of haar familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens elk bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De diaken, ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

MAATREGELEN
Catechisaties Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid voor het Voortgezet Onderwijs
Verenigingen Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Kinderkoor Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Crèche in Willem de Zwijgerschool
Condoleance  Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken ja
Kerkelijke vergaderingen ja, mits beschikbare ruimte
  (meer dan 4 personen)
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

 

Protocol kerkdiensten

Protocol voor kerkdiensten

Kerktijden

Ons uitgangspunt is dat de gemeenteleden minimaal één maal op een zondag een dienst kunnen bezoeken. Daarom houden wij drie kerkdiensten op zondag. Alle diensten worden met beeld en geluid uitgezonden.

De aanvangstijden zijn: 10:00, 13:30 en 16:30 uur.

Voor deze diensten worden wijken uitgenodigd. Deze vindt u terug in onze kerkbode en op onze website. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids.

MAATREGELEN
Aantal kerkgangers  afhankelijk van aantal genodigde wijken
Aantal ambtsdragers gefaseerd oplopend vanaf 5
  Voorganger (ds. of ouderling) 1
  Ouderlingen gefaseerd oplopend vanaf 2
  Diakenen gefaseerd oplopend vanaf 2
Maximaal aantal medewerkers 12
  Koster 1
  PLV Kosters 1
  Hulp Kosters 4
  Intake en triage 3
  Geluidstechnici 1
  Doventolk 1
  Organist 1
Bediening Sacramenten
  Heilig Avondmaal Ja, eventueel meerdere diensten
  Heilige Doop ja, max. 3 dopelingen
Aantal gasten bij doopdienst per kind max. 5
Samenzang Ja
Aantal gasten bij huwelijks- of rouwdienst gelijk aan eredienst

Welke afspraken zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Wilt u om de dienst op tijd te kunnen beginnen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de dienst aanwezig zijn? Het liefst ontvangen wij u 20 minuten voor de aanvangstijd.

Binnenkomst:

 • U gebruikt een mondkapje bij binnenkomst van het kerkgebouw.
 • De hoofdingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Thorbeckestraat.
 • De zijingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen om u te melden.
 • Wij verwachten van u dat u als gezin gelijktijdig aankomt bij het kerkgebouw. Als u moet wachten dan gebeurt dit (in alle weersomstandigheden) buiten.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster vanaf de kerkdeur begeleid naar de u toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd voldoende onderlinge afstand met andere volwassen personen. Als gezin dient u zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Kinderen, niet behorend bij één gezin, kunnen direct naast elkaar zitten.
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Verlaat uw plaats tijdens de dienst (met mondkapje) alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom wordt er gezongen.

Vertrek:

 • U gebruikt een mondkapje bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0