Moedermorgens

Voor alle beroepen is een opleiding te vinden behalve voor het moederschap. Het is een mooie,veelzijdige en moeilijke taak tegelijk, die de Heere op onze schouders heeft gelegd. Wat kan het een feest van herkenning zijn, om met andere moeders opvoedperikelen te delen! Samen sta je immers sterker. We hebben daarom besloten om ook binnen onze kerkelijke gemeente een moedergroep te starten. Om elkaar te bemoedigen, te steunen en voor elkaar te bidden.

Het doel van de moedermorgens is onder andere:
– Nadenken over het opvoeden van onze kinderen in eeuwigheidsperspectief. Wat is het belangrijk, om richtlijnen uit de Bijbel te halen en praktische handreikingen te zoeken om als moeders onze kinderen ook christelijk te onderwijzen. 
– Bespreken en bespreekbaar maken van verschillende opvoedingsthema’s aan de hand van diverse onderwerpen (vaak met een externe spreker).
– Als moeders met elkaar de zorg voor de opvoeding van onze kinderen dragen en elkaar daarbij helpen, kennis en ervaringen delen of bemoedigen.
– Het waarderen van het moederschap en het belichten van de mooie kanten hiervan.

Donderdagmorgen 1 februari 2018 is de eerste moedermorgen. Op deze morgen is Maria Vermeulen uitgenodigd om met elkaar na te denken over een thema. Meer informatie volgt in de volgende kerkbode. Alle moeders van kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot ±18 jaar zijn van harte welkom!

Kerst3daagse en kerstpakketten

Elk jaar doet de plaatselijke Voedselbank een oproep in de kerkbladen om kerstpakketten te doneren aan haar cliënten. Dit jaar is er een actie door de regionale omroep ATOS voor de voedselbanken Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De drie dagen voor de Kerst gaat ATOS uitzenden vanuit een leeg winkelpand (voorheen Miss Etam grote maten, op het pleintje bij de Hema) in winkelcentrum Walburg. In dit winkelpand vindt ook de inzameling van kerstpakketten/voedsel plaats. Dit jaar kunt u dus uw kerstpakket of andere boodschappen daar tijdens winkeltijden in leveren. Graag uitsluitend voedsel inleveren en geen andere artikelen.
Alles wordt dan verdeeld over de twee voedselbanken, naar rato van het aantal cliënten. Er is dus dit jaar geen inzameling in de Open Hofkerk.
U kunt het werk van onze plaatselijke voedselbank ook steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL18 RABO 0138 5628 73 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) te Hendrik-Ido-Ambacht onder vermelding van ‘Voedselbank’. Het IDB is een ANBI goedgekeurde instelling, zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Voor informatie: Maaike Timmerman Namens de commissie Voedselbank van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad H-I-Ambacht. jjmtimmerman@gmail.com